”Gratuitatea” racordării la rețeaua de distribuție a gazelor, suportată tot de consumatori

Autoritatea de Reglementare în domeniul Emergiei a aprobat ordinul 179/9 octombrie 2020, prin care racordarea clienților casnici la rețele de distribuție a gazelor naturale este gratuită. Doar că același ordin prevede că distribuitorul va putea să își recupereze investițiile prin majorarea taifelor. Deci pentru fiecare client nou care primește racordarea gratuit, ceilalți clienți vor suporta aceste costuri.

”Racordul finanțat de OSD intră în patrimoniul acestuia, iar costurile de realizare sunt recuperate prin tarifele de distribuție”, se arată în articolul 36 al Ordinului aprobat de către Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei

Iată ce trebuie să facă, pe cheltuiala lui, distribuitorul:

Art. 4 – (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:

b)           evaluarea cererii de racordare;

c)           stabilirea soluției tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

d)           eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;

e)           emitere ATP în funcție de soluția tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

f)            obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g)           proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

h)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;

i)            execuția obiectivului/conductei necesare racordării;

j)            urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

k)           recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

l)            stabilirea soluției pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PM și emiterea ATR;

m)         OSD emite și transmite solicitanților, cu excepția clienților finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

n)           obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o)           proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de solcitanții care finanțează aceste obiective;

p)           verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q)           execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de către solicitanții care finanțează aceste obiective;

r)           urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

s)           recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

Potrivit Ordinului, în termen de cel mult 20 de zile de la primirea cererii de racordare și a documentelor ce o însoțesc, corecte și complete, OSD stabilește soluția tehnică pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării. Dacă după stabilirea soluției de realizare a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, se impune schimbarea acesteia, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul SD sau a restricțiilor și/sau condiționărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/ operatorii rețelelor publice edilitare și/sau de către alte instituții abilitate, OSD stabilește o nouă soluție, cu informarea solicitantului și realizează toate lucrările impuse de noua soluție, pe cheltuială proprie.

Ce pași trebuie urmați de către clineții casnici și non casnici pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale.

Art. 5 – (1) În vederea racordării la SD, solicitanții, viitori clienți finali casnici, depun la OSD cererea de racordare prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a).

(2) OSD efectuează activitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-s).

(3) Lucrările prevăzute la alin. (2) sunt finanțate de către OSD.

Deci, mai întâi trebuie depusă cererea de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor. Ea este însoțită de următoarele:

a)           documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra terenului/terenurilor și/sau construcției unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;

b)           documente de identificare ale solicitantului și, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relația cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice și, după caz, mandatul;

c)           alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susținerea cererii.

Atenție, pentru persoanele fizice, NU se percepe tarif de analiză a cererii de racordare.

După depunerea acestei cereri, potrivit regulamentului aprobat de acest ordion, toate lucrările de racordare sunt finanțate de operatorul rețelei de distribuție (după cum scrie la alin. 2 și 3. ale articolului citat mai sus).

 

 

Adauga comentariu